Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z uwagi na brak możliwości zapewnienia dostępu w zakresie dostępności cyfrowej określonej ww. ustawie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie zobowiązuje się zapewnić alternatywne sposoby dostępu, zgodnie z art.7 przywołanej ustawy polegające na:

zapewnieniu kontaktu telefonicznego 243554701

 - zapewnieniu kontaktu korespondencyjnego na adres Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie 99-300 Kutno, ul. Wilcza 2A

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pinb.kutno@poczta.onet.pl lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:PINBKutno

Brak możliwości tłumacza migowego.

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku aplikacji mobilnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

W związku z dostosowaniem strony do warunków ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Zmiana oświadczenia nastąpiła dnia:  01.03.2021r

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny. Osobą kontaktową jest Pani Beata Milas. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu (24)3554701. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem PINB, przy ul. Wilczej znajduje się parkingi dla samochodów osobowych. Budynek w którym znajduje się inspektorat jest ogrodzony z wejściem na teren od ul. Wilczej. Wejście do budynku znajduje się od drugiej strony ulicy. Do budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Po lewej stronie elewacji od strony ul. Wilczej jest umieszczona czytelna tablica z nazwą Urzędu. Do budynku brak pochylni. Planuje się wykonanie pochylni zewnętrznej i zamontowanie dzwonka przywołującego przy wejściu do budynku dostępnego dla osób mającymi trudności z poruszaniem.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu będzie on możliwy i zrealizowany po wcześniejszym pisemnym lub  telefonicznym ustaleniu terminu oraz miejsca spotkania.

 

Pliki

Deklaracja dostępności

Raport o stanie dostępności


News

News - Komunikat o przeglądzie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
Komunikat o przeglądzie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

Komunikat o przeglądzie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

News - Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

News - O B W I E S Z E N I E
O B W I E S Z E N I E

Obwieszczenie z dnia 15.02.2022r.

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
99-300 Kutno, ul. Stefana Okrzei 1a (wejście od 29 Listopada)
tel./fax 24 355 47 01

e-mail: sekretariat@pinbkutno.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: PINBKutno

Deklaracja dostępności

Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

E-BUDOWNICTWO

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl