O B W I E S Z E N I E

Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Kutnie

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

    Na podstawie  art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie zawiadamia, iż zakończył postępowanie oraz zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji w przedmiocie przebudowy odcinka drogi gminnej nr 102116 E położonej w miejscowości Miłosna, gm. Krośniewice, wykonanej w ramach zgłoszenia robót budowlanych nr AB.6743.705.273.2018 z dnia 17.05.2018r. 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie ul. Wilcza 2a w godzinach pracy Inspektoratu z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Obecność nie jest obowiązkowa.

Z uwagi na stan epidemii proszę o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu zapoznania się z aktami sprawy.

Pouczenie


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego w Kutnie

mgr inż. arch. Beata Wójcik

 

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
99-300 Kutno, ul. Stefana Okrzei 1a (wejście od 29 Listopada)
tel./fax 24 355 47 01

e-mail: sekretariat@pinbkutno.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: PINBKutno

Deklaracja dostępności

Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

E-BUDOWNICTWO

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl