O B W I E S Z E N I E

Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Kutnie

 

Znak sprawy: PINB.7355.1.2021

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam,

że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie w dniu 14.02.2022r., wydał  decyzję nr 7/2022 znak: PINB.7355.1.7.2021-2022.WS o odstąpieniu od nałożenia na Gminę Krośniewice obowiązku wykonania czynności lub robót budowlanych w związku z przebudową odcinka drogi gminnej nr 102116 E w miejscowości Miłosna, gm. Krośniewice zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych nr AB.6743.705.273.2018 z dnia 17.05.2018r.

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kutnie, 99-300 Kutno ul. Wilcza 2A po wcześniejszym telefonicznym (24) 355 47 01 ustaleniu terminu.

Pouczenie:

Na niniejszą decyzję stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kutnie w terminie 14 dni od dnia kiedy zawiadomienie zostało uznane za dokonane.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 mgr inż. Arch. Beata Wójcik

Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Kutnie

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
99-300 Kutno, ul. Stefana Okrzei 1a (wejście od 29 Listopada)
tel./fax 24 355 47 01

e-mail: sekretariat@pinbkutno.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: PINBKutno

Deklaracja dostępności

Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

E-BUDOWNICTWO

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl