O B W I E S Z C Z E N I E

Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Kutnie

 Obwieszczenie

Znak sprawy: PINB.7355.1.2021

zawiadamiam,

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),zawiadamiam,że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie w dniu 01.04.2021r., wydał postanowienie nr 16/2021 znak PINB.7355.1.3.2021 nakładające na Gminę Krośniewice obowiązek przedstawienia w terminie do dnia 30 września 2021r. opracowania polegającego na badaniu natężenia ruchu na odcinku drogi gminnej nr 102116 E w miejscowości Miłosna, gm. Krośniewice podlegającej przebudowie zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych nr AB.6743.705.273.2018 z dnia 17.05.2018r. wraz z analizą i wnioskami potwierdzającymi zasadność wykonania zjazdów o ponadnormatywnych szerokościach z przedmiotowej drogi gminnej na przylegle posesje oraz uzyskania opinii zarządcy ruchu przedmiotowej drogi – Starosty Kutnowskiego zezwalającej na wykonanie ze względów bezpieczeństwa ponadnormatywnych zjazdów z drogi gminnej, zgodnie z przepisami §77 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kutnie, 99-300 Kutno ul. Wilcza 2A po wcześniejszym telefonicznym (24 355 47 01) ustaleniu terminu.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
99-300 Kutno, ul. Stefana Okrzei 1a (wejście od 29 Listopada)
tel./fax 24 355 47 01

e-mail: sekretariat@pinbkutno.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: PINBKutno

Deklaracja dostępności

Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

E-BUDOWNICTWO

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl