O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie  art. 49 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), oraz zgodnie z art. 81 a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.1333) zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2021r (poniedziałek) o godzinie 10.00

zostaną przeprowadzone  oględziny w sprawie sprawdzenia zgodności z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzonych robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 102116E w miejscowości Miłosna, gm. Krośniewice wykonanych na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nr AB.6743.705.273.2018 z dnia 17.05.2018r wydanego przez Starostę Kutnowskiego. 

Proszę o obecność w określonym terminie osobiście lub poprzez pełnomocnika, upoważnionego do podejmowania decyzji, celem wzięcia udziału w oględzinach z których zostanie spisany protokołu.

Do pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 listopada 2006r., o opłacie skarbowej, zwolnienie z opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii, obowiązuje w przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
99-300 Kutno, ul. Stefana Okrzei 1a (wejście od 29 Listopada)
tel./fax 24 355 47 01

e-mail: sekretariat@pinbkutno.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: PINBKutno

Deklaracja dostępności

Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

E-BUDOWNICTWO

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl