Informacja

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2018/2019 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego, polegających w szczególności na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym instalacji przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz ocenie sprawności instalacji elektrycznych, grzewczych oraz instalacji gazowej.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zapobiegania przed przeciążeniem konstrukcji zalegającym na dachach śniegiem, szczególnie w przypadkach wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Kutnie przy ul. Wilczej 2A (99-300 Kutno)

 1. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu

 • wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w:
 1. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 2. ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 4. ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO)
 • wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo przy dla każdej załatwianej sprawie.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze,  firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora – Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

 • prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do danych przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której Pani/Pana dane pozyskano;
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem, ograniczenia przetwarzania nie wpływa na:
 1. prowadzenie rejestrów i ewidencji w związku z otrzymywaniem od organów administracji architektoniczno-budowlanej:
 • kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym
 • kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem
 • kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego
 1. czynności związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
 2. prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
 3. przebieg i wynik postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie o których mowa w art. 97 ust. 1;
 4. prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego;
 • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO z zastrzeżeniem:
 • 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
 • 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym
 • 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
 • cofnięcia udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, w przypadkach w których przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku ustawowego, w pozostałych sprawach jest dobrowolne. Konsekwencje odmowy podania danych wynikają z przepisów prawa na podstawie, których działa Administrator lub w przypadku dobrowolności ich podania mogą uniemożliwić lub utrudnić załatwienie sprawy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

*ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 730)

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
99-300 Kutno, ul. Stefana Okrzei 1a (wejście od 29 Listopada)
tel./fax 24 355 47 01

e-mail: sekretariat@pinbkutno.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: PINBKutno

Deklaracja dostępności

Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

E-BUDOWNICTWO

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl