O B W I E S Z C Z E N I E

Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Kutnie

Znak sprawy: PINB.7355.1.2021

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam,

że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie w dniu 15.11.2021r., wydał postanowienie nr 64/2021 znak: PINB.7355.1.5.2021.BW, którym zmienił termin wykonania obowiązku w zakresie przedstawienia oceny technicznej dotyczącej sprawdzenia prawidłowości i zgodności z przepisami prawa wykonanych robót budowlanych, opracowanej przez osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz zrzeszoną w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, uwzględniającej wszystkie wprowadzone zmiany w stosunku do opracowania będącego załącznikiem graficznym do zgłoszenia nr AB.6743.705.273.2018 z dnia 17.05.2018r., a wykonane podczas przebudowy odcinku drogi gminnej nr 102116 E położonej w miejscowości Miłosna, gm. Krośniewice, w tym zjazd na działkę nr 143 i zjazd na działkę nr 146/1. Nowy termin przedstawienia ww. oceny technicznej zgodne z wnioskiem Burmistrza Krośniewic wyznaczono do  dnia 30 grudnia 2021r.

Z treścią postanowienia PINB nr 64/2021z dnia 15.11.2021r., znak: PINB.7355.1.5.2021.BW strony postępowania mogą zapoznać się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kutnie, 99-300 Kutno ul. Wilcza 2A po wcześniejszym telefonicznym (24 355 47 01) ustaleniu terminu.

 

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia     publicznego obwieszczenia.

Data umieszczenia obwieszczenia (strona internetowa PINB w Kutnie i BIP)  -  18.11.2021r.

Data wywieszenia (tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krośniewicach)  -  18.11.2021r.

                         mgr inż. arch. Beata Wójcik

                         Powiatowy Inspektor Nadzoru

                         Budowlanego w Kutnie

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
99-300 Kutno, ul. Wilcza 2A
tel./fax 24 355 47 01

e-mail: sekretariat@pinbkutno.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: PINBKutno

Deklaracja dostępności

Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

E-BUDOWNICTWO

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl