Aktualności i komunikaty

11-01-2021 r.

W związku z wystąpieniem w naszym rejonie opadów śniegu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie przypomina o ciążącym na właścicielach i zarządcach budynków obowiązku usuwania śniegu i sopli z dachów.

Obowiązek należytego utrzymania obiektów wynika bezpośrednio z ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz.1333) a także z rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz.U.WŁ 2010r. nr 352 poz.3131).

31-08-2020 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie decyzją z dnia 22.01.2018r., nakazał przymusową rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 51 położonej przy ul. Pogodnej 18 oraz częściowo na działce nr 50 położonej przy ul. Pogodnej 20 w Kutnie.

Budynek, został wybudowany bez wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane dokumentów.

Ponieważ inwestor nie wywiązał się z obowiązku przymusowej rozbiórki przedmiotowego budynku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie zwraca się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie swojej oferty cenowej za wykonanie robót budowlanych polegających na całkowitej rozbiórce ww. budynku.

Termin zgłoszenia ofert upływa 30 września 2020r.

Szczegółowych informacji udziela organ nadzoru budowlanego w Kutnie telefonicznie pod nr: (0-24) 335-47-01.

01-07-2020 r.

W związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii COVID-19 – koronawirusa, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie, ze względu na obowiązek zachowania rygorów sanitarnych ustalił szczególne zasady przyjmowanie petentów, które obowiązują na terenie inspektoratu.

Prosimy o zapoznanie się z nimi i ich stosowanie:

treść wiadomości-pdf

23-03-2020 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

16-03-2020 r.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-COV-2 (koronawirusa), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie zwraca się z prośbą do interesantów inspektoratu o ograniczenie kontaktów indywidualnych w siedzibie urzędu wyłącznie do sytuacji wyjątkowych lub stanowiących zagrożenie życia.

W pozostałych przypadkach proszę o korzystanie z kontaktu :

– telefonicznego (24) 355 47 01

– listowego 99-300 Kutno, ul. Wilcza 2a

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: pinb.kutno@poczta.onet.pl

– platformy ePUAP:/PINBKutno/skrytka ESP

Jednocześnie informuję, że ograniczam do niezbędnego minimum wszystkie wyjazdy w teren pracowników PINB w Kutnie do czasu odwołania.

Beata Wójcik

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie

07-10-2019 r.

W związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020,Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie wraz z Prezesem Krajowej Izby Kominiarzy przypominają właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Obowiązek dokonania co najmniej 1 raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego, wynika bezpośrednio z ustawy Prawo budowlane art.62 ust.1 pkt 1 lit.c).

Brak wypełnienia obowiązku o którym mowa powyżej podlega karze grzywny.

31-03-2019 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

10-12-2018 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.sierpnia 2018r., ustala się dzień 24 grudnia 2018r., dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej natomiast dzień 15 grudnia wyznacza się dniem pracy.

W związku z powyższym w dniu 15.12.2018 r., inspektorat będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

10-12-2018 r.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2018/2019 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego, polegających w szczególności na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym instalacji przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz ocenie sprawności instalacji elektrycznych, grzewczych oraz instalacji gazowej.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zapobiegania przed przeciążeniem konstrukcji zalegającym na dachach śniegiem, szczególnie w przypadkach wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Kutnie przy ul. Wilczej 2A (99-300 Kutno)

 1. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu

 • wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w:
 1. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 2. ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 4. ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO)
 • wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo przy dla każdej załatwianej sprawie.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze,  firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora – Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

 • prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do danych przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której Pani/Pana dane pozyskano;
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem, ograniczenia przetwarzania nie wpływa na:
 1. prowadzenie rejestrów i ewidencji w związku z otrzymywaniem od organów administracji architektoniczno-budowlanej:
 • kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym
 • kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem
 • kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego
 1. czynności związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
 2. prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
 3. przebieg i wynik postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie o których mowa w art. 97 ust. 1;
 4. prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego;
 • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO z zastrzeżeniem:
 • 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
 • 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym
 • 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
 • cofnięcia udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, w przypadkach w których przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku ustawowego, w pozostałych sprawach jest dobrowolne. Konsekwencje odmowy podania danych wynikają z przepisów prawa na podstawie, których działa Administrator lub w przypadku dobrowolności ich podania mogą uniemożliwić lub utrudnić załatwienie sprawy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

*ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 730)